சமையல் குறிப்பு படிவம்


சமையல் குறிப்பு அனுப்பும் வடிவம்:

ஆசிரியர்/பங்களிப்பாளர்:
ஆயத்த நேரம்:
சமைக்கும் நேரம்:
பரிமாறும் அளவு:
சமர்பித்த தேதி:

தேவையான பொருட்கள்:
செய்யும் முறை:

அளவு முறைகள்:

ஒவ்வொரு பொருளும் அதற்கான அளவினை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.

Comments